ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Hatályos: 2017.szeptember 14. napjától)

2017 Általános Szerződési Feltételek1,25 MB

Garanciális Munkalap A oldal199,73 KB

Garanciális Munkalap B oldal292,57 KB

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) a Friotech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Friotech Kft.) és kis- vagy
nagykereskedő partnerei (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő olyan kereskedelmi kapcsolatokra vonatkoznak, melyekben a Friotech Kft. egyedi
megrendelések alapján klímaberendezéseket és egyéb árukat – a továbbiakban együttesen: Áru(k) – értékesít a Megrendelőnek. Amennyiben a Friotech Kft. és a
Megrendelő között létrejött adásvételi szerződés jelen ÁSzF-től eltér, úgy az eltérő rendelkezések tekintetében a szerződés szabályai alkalmazandóak.
A hatályos ÁSzF megtalálható Friotech Kft. honlapján, továbbá székhelyén, (telephelyein) nyomtatott formában is hozzáférhető.
A Friotech Kft. jogosult a jelen ÁSzF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 10. napon lépnek hatályba minden további
értesítés nélkül. A változások közzététele a Friotech Kft. honlapján megjelenített hírüzenet útján történik.
1. A Friotech Kft. elérhetőségei:
Friotech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 9.
Telephely: 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 6.
Cg.: 13-09-126526
Telefon / fax: 06 23 430 674 és 06 23 428 243
E-mail: iroda@friotech.hu
Honlap: www.friotech.hu
Bankszámlaszám: 10800007-70000000-12770006
2. Árurendelés-áruátvétel, szállítási feltételek
2.1. Az Áru megrendelése írásban (e-mail) a szállítási cím megjelölésével történik. Amennyiben a Megrendelő szállítási címet nem jelölt meg, a Friotech Kft. az
Árut a Megrendelő által szóban megjelölt címre, ennek hiányában a székhelyére köteles szállítani.
Amennyiben a Megrendelő megrendelését nem a fenti módon adja le, de a megrendelést a Friotech Kft. elfogadja, és a Megrendelő a megrendelt Árut átveszi,
úgy a Megrendelő utólag nem hivatkozhat a megrendelés – írásbeliség hiánya miatti – érvénytelenségére, és ennek alapján a Friotech Kft-vel szemben
semmilyen igényt nem érvényesíthet.
2.2. Amennyiben a Megrendelő nem cégjegyzésre jogosult által, hanem más személy (Közreműködő) közreműködésével végzi a megrendelést, vagy az Áru
átvételét, ez esetben a Közreműködő magatartásáért is úgy felel, mintha maga járt volna el, és a Közreműködő tevékenységével kapcsolatban is teljes anyagi és
büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Megrendelő által megjelölt szállítási címen az áruátvétel során eljáró személyt Közreműködőnek kell tekinteni. (A
továbbiakban Megrendelő alatt a rendelések és áruátvétel teljesítésekor a Közreműködőt is érteni kell)
2.3. A megrendeléssel a Megrendelő kijelenti, hogy ismeri és magára nézve elfogadja jelen ÁSzF előírásait. A megrendelés Friotech Kft. által történő írásbeli visszaigazolásával, vagy – ennek hiányában – az áru Megrendelő által történt átvételével a Megrendelő és a
Friotech Kft. között a jelen ÁSzF feltételeivel azonos feltételekkel adásvételi szerződés jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a Megrendelő és a
Friotech Kft. egyező akaratából jelen szerződéstől eltér, úgy ez az eltérő megállapodás lesz irányadó az adott megrendelés tekintetében.
2.4. Az Áruátvétel helyéről és napjáról a Friotech Kft. a teljesítés előtt legalább 4 órával köteles szóban vagy írásban (e-mail, sms) értesíteni a Megrendelőt.
2.5. A Friotech Kft. vállalja, hogy raktáron levő Áruk esetében a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon belül teljesít a Megrendelő felé. Raktáron nem
lévő Áruk esetén a Friotech Kft. az Áru Magyarországra történő behozatalát követő hét munkanapon belül köteles teljesíteni.
A Friotech Kft. előteljesítésre, illetve részteljesítésre előzetes értesítést követően jogosult.
2.6. A Megrendelő a kárveszélyt az Áru átvételétől viseli. Amennyiben a Megrendelő az Árut a megjelölt napon történő kiszállítás alkalmával bármilyen okból
nem veszi át, a kárveszély az átvétel elmaradása ellenére a Megrendelőre száll át.
2.7. Amennyiben az Áruk kiszállításakor a Megrendelő, vagy az általa átvételre feljogosított személy, egyéb Közreműködő nincs a helyszínen, a Friotech Kft. az
Árukat visszaszállítja raktárába, ezzel teljesítési kötelezettségének eleget tett, a keletkezett többletköltségét átháríthatja a Megrendelőre.
A visszaszállított Árut a Megrendelő előzetes egyeztetést követően a Friotech Kft. által megjelölt helyen átveheti, vagy költségére a Friotech Kft. ismételten
kiszállítja.
2.8. A Megrendelő köteles az Áru átvételekor a szállítólevelet aláírni. A szállítólevél aláírásával a Megrendelő elismeri az Áruk mennyiségi átvételét.
Amennyiben az Áru csomagolása sérült, ezt a tényt a Megrendelő átvételkor köteles külön jegyzőkönyvben rögzíteni, és a szállítóval is aláíratni,
továbbá fényképekkel dokumentálni és 1 munkanapon belül a Friotech Kft. részére átadni vagy oly módon megküldeni, hogy az 1 munkanapon belül a
Friotech Kft-hez meg is érkezzen. A fentiek elmaradása, késedelmes vagy hiányos teljesítése esetén az Áru sérülten történő átvételére a Megrendelő
nem hivatkozhat.
Amennyiben az Áru sértetlen csomagolás ellenére fizikailag sérültnek bizonyul, úgy a Megrendelő köteles ezt a tényt 1 munkanapon belül hitelt
érdemlően igazolni a Friotech Kft. felé oly módon, hogy az igazolás 1 munkanapon belül a Friotech Kft-hez meg is érkezzen. Határidőben érkezett
hitelt érdemlő igazolás hiányában az Áru sérülten történő átvételére a Megrendelő nem hivatkozhat.
3. Árak
A Friotech Kft. az általa egyoldalúan módosítható árlistában szereplő, vagy külön megállapodás szerinti egyedi árakon értékesíti az Árukat a Megrendelő
részére.
4. Fizetési feltételek
4.1. A Megrendelő az Áru ellenértékét a Friotech Kft. által kiállított számlán szereplő fizetési határidőn belül köteles a Friotech Kft. részére megfizetni. A
Friotech Kft. döntése alapján készpénzfizetési számlát bocsát ki, vagy átutalásos számla esetén 8–30 nap közötti határidőt tüntethet fel.
4.2. Amennyiben a Megrendelő jelen szerződésből eredő bármilyen fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy – a Friotech Kft. erre vonatkozó igénye
esetén – a további megrendelések esetén az Áru ellenértékét a szállítást megelőzően köteles megfizetni a Friotech Kft. felé. Amennyiben a Friotech Kft. erre
vonatkozó igényét a Megrendelő felé jelezte, de az Áru ellenértéke a szállítás előtt nem került jóváírásra a Friotech Kft. számláján, úgy a Friotech Kft. jogosult a
megrendelés tejesítését az ellenérték beérkeztéig megtagadni.
4.3. 15 napot meghaladó késedelem esetén a Friotech Kft. jogosult a Megrendelő megrendeléseinek teljesítését megtagadni.
4.4. A Friotech Kft. jogosult 18% késedelmi kamat felszámítására, amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget.

4.5. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, köteles a Friotech Kft-nek a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 20.000.- Ft
(azaz húszezer forint) behajtási költségátalányt megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól, a kártérítésbe
azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.
4.6. Az Áru tulajdonjoga a vételár hiánytalan kiegyenlítésével száll át a Megrendelőre (tulajdonjog fenntartással történő eladás). A Megrendelő nem
jogosult az Áruk továbbértékesítésére a teljes vételár hiánytalan kiegyenlítése előtt tekintettel arra, hogy az Áru a vételár megfizetéséig a Friotech Kft.
tulajdonát képezi.
4.7. A Megrendelő a vételár megfizetése során beszámítással nem élhet.

5. Jótállás
5.1. A Friotech Kft. az általa a Magyar Köztársaság területén nem fogyasztók részére értékesített klímaberendezésekre a jelen ÁSzF mellékletében (a
továbbiakban: Melléklet) foglalt időtartamra önkéntes jótállást vállal készülékcserére és a javítási költségek megtérítésére vonatkozóan az ott részletezett módon
és mértékig, a feltételek maradéktalan teljesítése esetén. A meghibásodott készülékek javítását a Friotech Kft. nem vállalja, a javításról a Megrendelő köteles
gondoskodni. A jogosult jótállási igényét kizárólag a Megrendelőn, illetve amennyiben ez a Megrendelővel nem azonos, a klímaberendezést üzembe helyező
szervizen – a továbbiakban: Szerviz – keresztül érvényesítheti.
A javítási költségek Friotech Kft. által jelen önkéntes jótállás keretében vállalt maximális díjtételeit és az önkéntes jótállás részletes szabályait a Melléklet
tartalmazza.
Ha a gyártó a klímaberendezésre ennél kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Friotech Kft-t megillető jogok az adásvételi szerződés
teljesítésének időpontjában átszállnak a Megrendelőre.
6. Felelősség
A Friotech Kft. a szerződés megszegésével a Megrendelőnek okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el,
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Friotech Kft. a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kár megtérítésére köteles, nem köteles
azonban a Megrendelő vagyonában keletkezett egyéb károk és az elmaradt vagyoni előny megtérítésére. A Friotech Kft. nem köteles a neki nem
felróható késedelmes teljesítésből eredő kár megtérítésére. Nem terheli kártérítési kötelezettség továbbá abban az esetben sem, amennyiben a
megrendelt Árut nem, vagy csak az árlistában szereplő árnál magasabb áron tudná beszerezni beszállító partnereitől, és emiatt a megrendelést nem
teljesíti.
7. Szerződés megszűnése, elévülés
Az elévülést a jogosult részéről a kötelezetthez intézett írásbeli felszólítás megszakítja. Az elévülés megszakításától az elévülési idő újból kezdődik.
8. Titoktartás
8.1. A jelen jogviszony keretében a Felek tudomására jutott adatok, tények, továbbá az árlista, az ajánlatok, illetve az ezekkel kapcsolatos üzleti tárgyalások
tartalma titkosnak minősülnek. A felek kötelesek ezeket az adatokat, tényeket, az árlistát, az ajánlatokat továbbá az üzleti tárgyalások tartalmát fokozott
gondossággal kezelni, azokat más személynek tudomására, vagy egyébként nyilvánosságra nem hozhatják, továbbá más személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik, kivéve, ha a másik fél ehhez írásban előzetesen hozzájárul.
8.2. A másik félről a Megrendelő és a Friotech Kft tudomására jutott vagy birtokába került, nyilvánosságra még nem jutott adatok, tények, körülmények és egyéb
információk, különösen, amelyek a másik fél üzleti tevékenységével, gazdálkodásával, pénzügyi és jogi helyzetével kapcsolatosak, a másik fél üzleti titkát képezik. Egyik fél sem adhat ki senkinek, nem használhat fel semmilyen célra, nem tehet más számára hozzáférhetővé a másik fél üzleti titkát képező
információt, kivéve, ha a másik fél ehhez írásban előzetesen hozzájárul vagy ezt törvény, illetve más kötelező érvényű rendelkezés, bírósági határozat előírja. Az
üzleti titok felhasználása ez esetben is csak a lehető legszükségesebb mértékben, a másik fél üzleti titkának titokban maradásához fűződő jogos érdekének
tiszteletben tartásával történhet.
8.3. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének a fent titokként meghatározottaknak a fél munkavállalóival való közlése.
9. Vegyes rendelkezések
9.1. A másik félnek megküldött, vagy a félnek, illetve képviselőjének személyesen átadott közlések az alábbi időpontban minősülnek kézbesítettnek:
– személyes átadás esetén az igazolt átvétel napja,
– ajánlott levél esetén az igazolt átvétel napja, ennek hiányában az első postai értesítés postaládába helyezésének napját követő 1. munkanap.
– e-mail esetén az elküldést követő első munkanap
9.2. A Friotech Kft. tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a 14/2015 (II.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) a klímaberendezésekbe töltött
fluortartalmú üvegházhatású gázok tekintetében a gázokkal és az előtöltött klímaberendezésekkel Magyarország területén folytatott tevékenységek kapcsán
kötelezettségeket ró a kis- és nagykereskedőkre is. A Kormányrendelet 5.§-a a Klímagáz adatbázisba való regisztrációt kötelezővé teszi.
Megrendelő, amennyiben a Klímagáz adatbázisban létező regisztrációja bármilyen okból megszűnik, köteles erről a Friotech Kft-t haladéktalanul írásban értesíti,
és további megrendelést a regisztráció ismételt megtörténtéig nem adhat le.
Amennyiben a Megrendelő a jogszabályok által megkívánt jogosultsági feltételek (regisztráció stb.) teljesítése nélkül rendel Árut a Friotech Kft-től, úgy ebből
eredő minden kárát maga viseli, és köteles a Friotech Kft. ebből eredő teljes kárát megtéríteni.
9.3. A felek közötti jelen jogviszonnyal kapcsolatos jogvita elbírálására hatáskörtől függően a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék
kizárólagosan illetékes.
9.4. Jelen ÁSzF bármely pontjának érvénytelensége nem hat ki a szerződés egészére és ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a jelen ÁSzF-ben foglalt
gazdasági tartalomnak megfelelően kötelesek haladéktalanul az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni.

Melléklet: A jótállás feltételei, a jótállási igények intézésének részletes szabályai

1. Jótállási idő
1.1.A jótállási idő kezdete a klímaberendezés szakszerű üzembe helyezésének napja, de legkésőbb a Friotech Kft. általi értékesítést (klímaberendezés
Megrendelő általi átvételét) követő 365. nap.
A jótállási idő a Friotech Kft. által forgalmazott készülékek típusai szerint:
LG készülékek 3 év
Midea készülékek 2 év
Cascade készülékek 2 év (a Friotech Kft. által előírt és a honlapján közzétett plusz feltételek Megrendelő általi teljesítése és
a Friotech Kft. honlapján történő megrendelői regisztráció esetén a kiterjesztett jótállási idő egyes
modellekre: 5 év)
1.2.A Friotech Kft. által vállalt jótállás elengedhetetlen feltétele a klímaberendezés erre jogosult szakember általi szakszerű üzembe helyezése és az üzembe
helyezést végző szakember által megállapított – helyi adottságokhoz igazoldó – gyakoriságú, ennek hiányában legalább évi 2 alkalommal történő karbantartás
elvégeztetése és ennek igazolása. Amennyiben az előírt gyakoriságú karbantartás nem igazolható a fentiek szerint, úgy a Friotech Kft-t jótállási kötelezettség
nem terheli.
1.3.VRF rendszerek, hőszivattyúk és folyadékhűtők esetében a jótállás további feltétele, hogy ezeket a berendezéseket a gyártó vagy az importőr által erre
írásban feljogosított szerviz helyezze üzembe, és az üzembehelyezést a jogosult az üzembehelyezési jegyzőkönyv eredeti példányával igazolja.
1.4.A jótállási igény érvényesítésének feltétele, hogy a meghibásodást a Friotech Kft. garanciális ügyintézője részére a javítás megkezdése előtt írásban (e-mail)
be kell jelenteni. (A garanciális ügyintéző elérhetősége a Friotech Kft. honlapján megtalálható.) A bejelentésnek tartalmaznia kell a végfelhasználó (a
továbbiakban: vevő) nevét, címét, telefonszámát, a meghibásodott berendezés pontos típusát és gyári számát, a jótállás kezdő dátumát, továbbá a hiba rövid
leírását. Ennek elmulasztása esetén a jótállási igényérvényesítésre és elszámolásra nincs lehetőség.
1.5.Nem vonatkozik a jótállás az Áru szállítása, nem megfelelő tárolása, vagy üzembe helyezése közben bekövetkező fizikai sérülésekre, kivéve ha a
Megrendelő a sérülést a jelen ÁSzF 2.8. pontja szerinti határidőben és módon jelzi a Friotech Kft. felé.

2.2.Javítási határidő
A javítások elvégzésének határideje alkatrészt nem igénylő javítások esetében a vevő általi igénybejelentéstől számított 5 munkanap, alkatrészt igénylő javítások
esetén az alkatrész kiszállítását követő 5 munkanap.
2.3.Alkatrészek
2.3.1. A meghibásodott klímaberendezések javításához szükséges alkatrészek a Friotech Kft.-től írásban megrendelhetők.
A megrendelt alkatrészeket a Friotech Kft. kiszámlázza a Megrendelő/Szerviz felé. Ezek az alkatrészek sikeres, lezárult javítás esetén a jelen melléklet 2.4.
pontja szerint elszámolhatóak a Friotech Kft. felé (a javítások során felhasznált alkatrészekről a Friotech Kft. jóváírást nem állít ki).
2.3.2. A javításhoz a Friotech Kft.-től beszerezhető alkatrész más forrásból csak abban az esetben szerezhető be, ha azt ésszerű határidőn belül a Friotech Kft.
nem tudja biztosítani. Ebben az esetben ezen alkatrészek olyan áron számolhatóak el, amennyiért azok a Friotech Kft.-től beszerezhetőek lennének. Ha a Friotech
Kft. nem forgalmaz ilyen alkatrészt, akkor a Megrendelő/Szerviz a vásárlást igazoló számla másolatával köteles igazolni az alkatrész beszerzési árát.
2.3.3. A megrendelt alkatrészek visszavásárlására vagy jóváírására a Friotech Kft. nem köteles, de
• a Megrendelő/Szerviz által rendelt, fel nem használt alkatrészeket a Megrendelő/Szerviz 10 napon belül írásban a jelen ÁSzF-hez mellékelt
formanyomtatványon jelzett igénye esetén számla ellenében 60 napos fizetési határidővel visszavásárolhatja, vagy ellenértéküket a jelen melléklet 3. pontjában
foglalt készülékcserére vonatkozó jóváírás szabályainak megfelelő alkalmazásával jóváírhatja azzal, hogy a Megrendelőnek/Szerviznek felróható téves rendelés
esetén a Friotech Kft. az alkatrész árának 50%-át fizeti vissza vagy írja jóvá;
• a hibás, sérült, vagy számlától eltérő mennyiségű alkatrész szállítása esetén a Megrendelő/Szerviz köteles az alkatrészt 10 napon belül a jelen ÁSzF-hez
mellékelt formanyomtatvánnyal és szállítási sérülés esetén jegyzőkönyvvel együtt visszaküldeni. Az igény jogossága esetén a Friotech Kft. a hiányosságot
pótolja, a hibás alkatrész helyett újat küld.
2.4.A jótállási elszámolás
A jótállási elszámolást a Friotech Kft. honlapjáról letölthető „munkalap” elnevezésű formanyomtaványon kell benyújtani.
A munkalap az alábbi adatokat tartalmazza (a felsorolt adatok pontos és hiánytalan kitöltése a jótállási igény érvényesítésének feltétele):
o A javítást végző cég neve, címe, ügyintézője (bélyegző lenyomat is megfelelő)
o A javítás dátuma
o Az vevő neve, címe, telefonszáma
o A hibás készülék típusa
o A hibás készülék gyári száma (beltéri/kültéri egység)
o A jótállás kezdő dátuma
o A hibajelenség leírása
o A javítás módja
o A kicserélt alkatrészek felsorolása
o A javítás elvégzésének igazolására a vevő aláírása
o A javítást végző Szerviz vagy a Megrendelő cégszerű aláírása
o Az újbóli üzembe helyezéskor mért üzemi paraméterek

A jótállási elszámolás az alábbiakat tartalmazza:
– hiánytalanul kitöltött munkalap,
– jótállási jegy soron következő szelvénye (hiánytalanul és pontosan kitöltve),
– az elvégzett karbantartások igazolása,
– kiszerelt, hibás alkatrész(ek), részegység(ek)
– javítási díjról szóló számla
A jótállási elszámolást a javítás befejezése után haladéktalanul meg kell küldeni a Friotech Kft. garanciális ügyintézőjéhez úgy, hogy az legkésőbb a javítás
befejezését követő 5. napon megérkezzen hozzá.
Amennyiben egynél több meghibásodás kerül elszámolásra, összesített számlát lehet készíteni, melyen a munkadíjat, a kiszállási díjat és az anyagköltséget
elkülönítve kell feltüntetni.
Egy számlán csak azonos márkához tartozó készülékek javítása számlázható.
A jótállási elszámolást a Friotech Kft. garanciális ügyintézője ellenőrzi, és elfogadás esetén a számlát – annak igazolt átvételétől számított – 60 napon belül a
Friotech Kft. kiegyenlíti.
A Friotech Kft. kérheti a gyári szám olyan fényképpel való igazolását, melyen mind a gyári szám, mind a készülék típusa jól látható.

2.6.A jótállási igény elutasítása
A Friotech Kft. nem teljesít kifizetést a jótállási elszámolás alábbi hibái, hiányosságai, késedelme esetén:
• gyári szám nélkül vagy téves gyári számmal benyújtott, és felszólítás ellenére 5 munkanapon belül sem korrigált vagy kiegészített munkalap,
• olyan munkalap, melyre vonatkozóan a Friotech Kft. a 2.4. pont szerinti fényképes igazolást kérte, de 5 munkanapon belül nem kapta meg,
• a felszólítást követően ismételten hibásan vagy hiányosan benyújtott jótállási elszámolás, munkalap (számla) alapján,
• a jelen melléklet 2.2. pontjában meghatározott határidőn túl benyújtott jótállási elszámolás esetén,
• amennyiben a készülékről az üzembe helyezés során, vagy azt követően az azonosítókat tartalmazó cimké(ke)t eltávolították, vagy azokon olyan sérülés
keletkezett, ami bizonytalanná teszi az egyértelmű azonosítást.
• amennyiben a jelen melléklet 1.3. pontja szerinti bejelentés nem történt meg.
3. Csere
Készülékcsere a meghibásodott készülék azonosítóit (típus, gyári szám, stb.) és a cserekérelem indokának pontos leírását tartalmazó jegyzőkönyvvel igényelhető,
mely a Friotech Kft. honlapján keresztül online küldhető be.
A visszaküldött készülék több hibát nem tartalmazhat, mint amennyi a cserét igénylő jegyzőkönyvben feltüntetésre került.
Készülékcsere esetén, amennyiben az eredeti csomagolás már nincs meg, vagy állapota nem alkalmas a készülék állagának megóvására, a lecserélt berendezést a
csereként küldött készülék dobozába gondosan becsomagolva kell visszaküldeni a Friotech Kft. részére összes tartozékával együtt.
A nem megfelelő csomagolásból, és a tartozékok hiányából eredő károkért a Megrendelő/Szerviz felelősséggel tartozik.
Amennyiben a korábban elvégzett javítások során már beépített alkatrész(ek) ésszerűen nem távolítható(ak) el a készülékből, úgy ezt a tényt jegyzőkönyvezni
kell és a szóban forgó alkatrész(ek) munkalapon elszámolható(ak) a Friotech Kft. felé. Minden más esetben el kell távolítani a beépített alkatrész(eke)t és vissza
kell szerelni az eredeti alkatrészt a készülékbe.
Készülékcsere esetén az igényelt egységet (beltéri, kültéri, komplett klíma) a Friotech Kft. kiszámlázza a Megrendelő/Szerviz felé. A hibás készülék Friotech
Kft. részére történő hiánytalan visszaérkezését követően a kiadott cserekészülékről a Megrendelő/Szerviz részére a Friotech Kft. – a hibás készülék átvételét
követő, vagy bevizsgálás esetén a bevizsgálás lezárását követő – 5 munkanapon belül jóváírást állít ki. A jóváírás a Friotech Kft. döntése szerint az alábbiak
szerint történhet:
• a Megrendelő részére 60 napos fizetési határidőre, számla ellenében visszafizetik a cserekészülék árát, vagy
• amennyiben a Megrendelőnek tartozása áll fenn a Friotech Kft. felé, úgy a cserekészülék ára a tartozás összegébe beszámításra kerül, vagy
• a Megrendelő későbbi megrendelései során a cserekészülék ára a megrendelések ellenértékébe beszámításra kerül.

4. Tájékoztatás

4.1.A legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó berendezések
üzemeltetőinek gondoskodniuk kell a berendezések szivárgásvizsgálatáról. A szivárgásvizsgálat részletes szabályait az Európai Parlament és a Tanács
517/2014/EU Rendelete tartalmazza.
4.2. A hatályos jogszabályok előírásai értelmében klímaberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását és használaton kívül helyezését csak a
jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember végezheti el.